БЕРИСЛАВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

РІШЕННЯ

сорок  третьої  сесії

25.03.2015                                                                     №438

Про затвердження Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Бериславського району

 
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, спільного наказу Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року №125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та  списання основних   засобів,   що   належать   установам   і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції з їх складання», Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області, затвердженого рішенням 31 сесії Херсонської обласної ради шостого скликання                від 14 листопада 2014 року №1132, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Бериславського району, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.                       
 
Заступник
голови районної ради                                         Н.В. Стаднік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 43 сесії
районної ради шостого скликання
25 березня 2015 року  № 438

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання майна, що належить до спільної власності
територіальних громад Бериславського району

1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області, затвердженого рішенням 31 сесії Херсонської обласної ради шостого скликання від 14 листопада 2014 року №1132,                  з метою визначення порядку списання майна з балансу установ, закладів, підприємств, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад Бериславського району (надалі - установи).

2. З балансів установ відповідно до вимог цього Положення може бути списане майно:

а) необоротні активи – будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), інші нематеріальні активи;

б) запаси – сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, малоцінні та швидкозношувані предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

Майно спеціального призначення списується за окремими   нормативними   актами,  розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням з галузевими управліннями.

3. Списанню підлягає майно, яке:

а) не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, установам, організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

б) морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

в) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

г) виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків коли здійснити таке відшкодування неможливо.

4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.

5. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на його списання наказом керівника установи створюється постійно діюча комісія  (далі - комісія) у складі:

            - заступника керівника установи або особи, на яку покладається тимчасове виконання обов'язків керівника установи (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

- керівників груп обліку (в установах, які  обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

- працівників установи відповідного профілю або інших досвідчених працівників установи, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Право визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

До списання музейних цінностей або майна спеціального призначення комісія створюється за окремим наказом керівника установи.

6. Комісія установи:

а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

б) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

в) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

д) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);   

е) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню;

ж) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також  вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках.

7. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання майна.

Якщо в результаті ліквідації майна окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

8. Складені комісією акти про списання майна відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) керівником установи.

9. Списання майна як такого, що непридатне для подальшого використання, морально застаріле, фізично зношене, пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, здійснюється за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей) у такому порядку:

9.1. Вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 3000 гривень (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв) – з дозволу керівника установи, про що видається відповідний наказ.

9.2. Вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 3000 гривень –  за дозволом (наказом) керівника установи за згодою (рішенням) районної ради.

10. Для підготовки надання згоди на списання установа подає до районної ради такі документи (далі – Пакет документів):

10.1. Звернення установи з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності списання майна, погоджене з уповноваженим органом управління, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання майна.

10.2. Відомості про майно, що пропонується списати (додаток 1 до цього Положення).

10.3. Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання (додаток 2 до цього Положення).

10.4. Акт технічного стану майна, в якому зазначається рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, обладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів (затверджується керівником установи).

10.5. Копія інвентарної картки обліку основних засобів в бюджетних установах (типова форма ОЗ-6).

10.6. Акт про списання основних засобів (типова форма ОЗ-3).

10.7. Акт про списання автотранспортних засобів (типова форма ОЗ-4).

10.8. Копія технічного паспорта (для автотранспортних засобів і нерухомого майна).

10.9. Відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтверджувальних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану.

10.10. Відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується до списання (разом з відповідними підтвердними документами).

10.11. Висновок спеціалізованої організації про неможливість подальшого використання основного засобу (при списанні рухомого складу, транспортного, технологічного, вимірювального, будівель та споруд капітального будівництва, медичного обладнання, побутової техніки, електрообладнання тощо).

11. Постійна комісія районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації (далі – постійна комісія районної ради) розглядає Пакет документів і в разі позитивного висновку вносить на розгляд сесії районної ради питання щодо надання згоди на списання майна.

12. Постійна комісія районної ради може прийняти висновки та рекомендації про недоцільність надання згоди на списання майна у разі, коли: 

12.1. Майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього Положення.

12.2. Визначено інші шляхи використання майна, що пропонується до списання.

12.3. Подання передбачених цим Положенням документів з порушенням установлених вимог, а також при наявності в них суперечностей.

12.4. У техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна.

12.5. В інших випадках, передбачених чинним законодавством.

13. У разі  списання  майна,  пошкодженого  внаслідок  аварії  чи стихійного лиха, до акта про його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію,  в якій зазначаються  причини,  що призвели до неї.

14. Списання з балансу установи основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них не може бути здійснено.

15. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого майна, які придатні для ремонту іншого майна, а також матеріали, отримані від його ліквідації, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали - оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі установі, що займається збором такої сировини.

Також підлягають обов’язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

16. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, що займаються збиранням та первинною обробкою брухту і відходів дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України  «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом майно, що містить дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення та одночасного оприбуткування цінних деталей.

17. Розбирання та демонтаж або знищення майна, яке втратило своє експлуатаційне призначення, або стало непридатним, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про списання.

18. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 №116, та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».

19. Керівник установи та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання районній раді достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

Керівник установи організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

Процедура списання майна вважається закінченою з моменту затвердження керівником установи звіту про списання майна (додаток 3 до цього Положення).


Додаток 1

до Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Бериславського району

 

                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                  ________________________________

                                            (посада керівника установи)

                                  _________ ______________________

                                   (підпис)           (ініціали та прізвище)

                                  _____ ___________________20__ р.

                                  М.П.

ВІДОМІСТЬ
про майно, що пропонується до списання
станом на ___ ____________ 20__ р.

 

 

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску/ дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, грн

Первісна (переоцінена) вартість,

грн

Сума нарахованого зносу

Балансова (залишкова) вартість, грн

інвентарний

заводський

паспортний

                     

Усього

Дані про дорогоцінні метали _________________________________
__________________________________________________________
         (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер     _____________   ______________________
                                     (підпис)                 (ініціали та прізвище)


Додаток 2

до Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Бериславського району

 

         ЗАТВЕРДЖУЮ                                 
                                     ________________________________
                                      (посада керівника установи)        
                                     _________ ______________________
                                      (підпис)       (ініціали та прізвище)  

    _____ ___________________20__ р.

   М.П.

 

АКТ
інвентаризації майна, що пропонується до списання

________________________________________________________________
(найменування установи та її місцезнаходження, де проводилась інвентаризація)

На підставі наказу від __ _______ 20__р. № ___ комісією у складі:

__________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

проведено інвентаризацію об’єктів спільної власності територіальних громад району,  що пропонуються  до  списання  і  відображаються  на субрахунку №___  станом на ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

№ з/п

Найменування об'єкта

Рік випуску/дата введення в експлуатацію

Номер об'єкта

Станом на __ _______ 20__ р.

Примітка

інвентарний

заводський

паспортний

фактично виявлено

за даними бухгалтерського обліку

кількість

первісна (переоцінена) вартість, грн

кількість

первісна (переоцінена) вартість, грн

                     

 Усього

 Усього за актом: ________________________________________________
                                                   (цифрами і словами)

1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___________________
                                                             (цифрами і словами)

2) на суму, гривень (фактично) ______________________________
                                                        (цифрами і словами)

 Голова комісії: ___________  _________  _________________________
                           (посада)       (підпис)         (ініціали та прізвище)

 Члени комісії:  ___________  _________  _________________________


Додаток 3

до Положення про порядок списання майна, що належить до спільної власності територіальних громад Бериславського району

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________
(посада керівника установи)

                                  _________ ______________________
   (підпис)         (ініціали та прізвище)

                                  _____ ___________________20__ р.
М.П.                                              

 

__________________________________________
(найменування установи)

__________________________________________
(місцезнаходження установи)

__________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

ЗВІТ
про списання майна

 

 

№ з/п

Наймену-вання об'єкта

Рік випуску (побудови) / дата введення в експлуатацію

Інвентар-ний номер

Завод-ський номер

Витра-ти на списан-ня об'єкта, грн

Оприбутковано в результаті списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо,

грн

Напрями викорис-тання коштів

Доку-менти, що підтвер-джують отрима-ння коштів

придатних  вузлів агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

загальна вартість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

                                   

 

 

№ з/п

Наймену-вання об'єкта

Рік випуску (побудови) / дата введення в експлуатацію

Інвентар-ний номер

Завод-ський номер

Витра-ти на списан-ня об'єкта, грн

Оприбутковано в результаті списання

Отримано коштів в результаті реалізації матеріалів, сировини тощо,

грн

Напрями викорис-тання коштів

Доку-менти, що підтвер-джують отрима-ння коштів

придатних  вузлів агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

загальна вартість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

кіль-кість

вар-тість, грн

                                   

Усього

Голова комісії:           ___________        _________________________
                                    (підпис)               (ініціали та прізвище)

Члени комісії:            ___________       __________________________


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Бериславської районної ради шостого скликання
«Про затвердження Положення про порядок списання майна,
що належить до спільної власності територіальних громад
Бериславського району»

1. Обґрунтування необхідності прийняття

Дотримання вимог чинного законодавства України з питань обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок районного бюджету.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета прийняття даного рішення – це встановлення єдиного порядку списання майна з балансу установ, закладів, підприємств, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад Бериславського району.

3. Загальна характеристика і основні положення

Даним проектом рішення пропонується:

Проводити списання майна як такого, що непридатне для подальшого використання, морально застаріле, фізично зношене, пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей) у такому порядку:

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 3000 гривень (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв) –                       з дозволу керівника установи, про що видається відповідний наказ;

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 3000 гривень – за дозволом (наказом) керівника установи за згодою (рішенням) районної ради;

- перелік документів,  за яким проводиться процедура списання майна;

- порядок подання документів щодо списання та порядок їх розгляду районною радою тощо.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є: закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, спільний наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року №125/70 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів,  та  Інструкції  з  їх  складання», Положення про порядок списання

майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області, затверджене рішенням 31 сесії Херсонської обласної ради шостого скликання від 14 листопада 2014 року №1132.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного рішення не потребуватиме додаткових витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття

Реалізація рішення дасть можливість встановити дієвий контроль за процедурою списання майна з балансу установ, закладів, підприємств, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад району,  унеможливить безпідставне його списання.

 

Розробник проекту рішення
начальник юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради                                           О.С. Чечін