БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шостого скликання

РІШЕННЯ
сорок четвертої сесії

27.05.2015  

№ 445

Про затвердження Положення про
оренду майна спільної власності
територіальних громад Бериславського
району

Відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №906 із змінами, Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 із змінами, наказів Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року №1774 «Про затвердження договорів оренди» із змінами та від 15 лютого 2013 року №201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Бериславського району, що додається.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Бериславського району, затверджене рішенням 16 сесії районної ради п’ятого скликання від 26 жовтня 2007 року №176.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

 

Заступник
голови районної ради                         Н.В. Стаднік

ЗАТВЕРДЖЕН
О Рішення 44 сесії
районної ради шостого скликання
27 травня 2015 року № 445

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна спільної власності
територіальних громад Бериславського району

І. Загальні положення

1Л. Це Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року №906 із змінами, Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 із змінами, наказів Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року №1774 «Про затвердження договорів оренди» із змінами та від 15 лютого 2013 року №201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», з метою визначення порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад Бериславського району.

1.2.   Положення застосовується при укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів установ, закладів, підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (далі - ЦМК установ, їх структурних підрозділів), нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та окремого індивідуально визначеного майна установ, закладів, підприємств, організацій (далі - установа), що належать до спільної власності територіальних громад району і перебувають у них на балансах.

1.3.  Орендодавцями є:

-  Бернелавська районна рада щодо ЦМК установ, їх структурних підрозділів. Порядок укладання договорів оренди ЦМК установ, їх структурних підрозділів визначається розділом II цього Положення;

- установа, у господарському віданні чи оперативному управлінні якої перебуває нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно. Порядок надання дозволу установам, закладам, підприємствам, організаціям на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах, визначається розділом III цього Положення.

1.4. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна спільної власності територіальних громад Бериславського району з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

1.5. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 1.4. цього Положення. Пропозиція щодо оренди може надходити від орендодавців, зазначених у пункті 1.3. цього Положення.

1.6. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 із змінами.

1.7.  Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовим договорам оренди майна спільної власності територіальних громад Бернелавського району (додатки 2, 3 до цього Положення).

1.8. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. Договір оренди, укладений строком на три роки і більше, підлягає нотаріальному посвідченню.

1.9. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника або балансоутримувача.

1.10. У разі якщо власник або балансоутримувач має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

1.11. Порядок надання дозволу установам, закладам, підприємствам, організаціям на продовження терміну дії договору оренди майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах, визначається розділом IV цього Положення.

1.12. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

1.13.  У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

1.14.  Юридичний відділ виконавчого апарату районної ради здійснює облік укладених договорів оренди та додаткових угод.

II. Порядок укладання договорів оренди ЦМК
установ, їх структурних підрозді лів

2.1.  За наявності ініціативи щодо оренди ЦМК установ, їх структурних підрозділів, орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив установи, її структурний підрозділ, щодо майна якого подано заяву про оренду.

2.2.  Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди ЦМК установ, їх структурних підрозділів, має право прийняти рішення про оренду ЦМК установ, їх структурних підрозділів, утворити господарське товариство та подати Бериславській районній раді у встановленому порядку такі документи:

 • заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до спільної власності територіальних громад району, із зазначенням найменування, місцезнаходження;
 • інформацію про загальну площу об’єкта оренди;
 • проект договору оренди об’єкта;
 • витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу установи, її структурного підрозділу про рішення взяти в оренду ЦМК установи, їх структурних підрозділів;
 • витяг з протоколу загальних зборів (конференції) трудового колективу працівників установи, її структурного підрозділу про рішення щодо створення господарського товариства та затвердження його статуту; 
 • копію статуту;
 • розподільчий баланс;
 • копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (за наявності такого).

2.3.  Порядок і поточні строки проходження документів регламентуються статтею 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

2.4.  Рішення щодо передачі в оренду ЦМК установ, їх структурних підрозділів приймається на сесії районної ради з врахуванням рішення трудового колективу та висновків і рекомендацій постійної комісії районної ради, до відання якої належить розгляд питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

2.5.  За умови відсутності заяви про оренду ЦМК установи, її структурного підрозділу від господарського товариства, створеного членами трудового колективу установи, орендар визначається на конкурсних засадах згідно з Порядком проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Бернелавського району (додаток 1).

2.6.  100% орендної плати за використання ЦМК установ, їх структурних підрозділів перераховуються до районного бюджету та використовуються згідно з чинним законодавством.

 1. Порядок надання дозволу установам, закладам, підприємствам, організаціям на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах

3.1. Цей порядок поширюється на випадки надання дозволу установам на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району (будівель, споруд, нежитлових приміщень), що знаходяться на їх балансах.

3.2. Установа для отримання дозволу на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на її балансі, звертається до районної ради з листом-клопотанням, до якого додає пакет документів, передбачений пунктом 5 Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Берне лавського району (додаток 1).

3.3. Листи-клопотання, подані без необхідних документів, повертаються установі без розгляду.

3.4. З метою перевірки наданих установою комплектності документів, на відповідність їх вимогам законодавства при наданні дозволу установам, закладам, підприємствам, організаціям на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах, та при наданні дозволу установам, закладам, підприємствам, організаціям на продовження терміну дії договору оренди майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах, розпорядженням голови районної ради утворюється постійно діюча робоча група районної ради, до складу якої входять члени постійної комісії районної ради, до відання якої належить розгляд питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, та посадові особи виконавчого апарату районної ради (далі - робоча група) у кількості 7 осіб, яка в 15-денний строк після надходження листа-клопотання розглядає це клопотання та в межах своїх повноважень готує висновки та пропозиції голові районної ради.

3.4.1. Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи, який за посадою є заступником голови районної ради.

3.4.2. Голова робочої групи:

 • скликає і веде засідання робочої групи;
 • головує на засіданнях робочої групи;
 • дає доручення членам робочої групи;
 • забезпечує організацію та підготовку матеріалів для розгляду робочою групою;
 • забезпечує роботу по реалізації висновків і пропозицій робочої групи.

 

3.4.3. У разі відсутності голови робочої групи або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює - заступник голови робочої групи (голова постійної комісії районної ради, до відання якої належить розгляд питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району).

3.4.4. Секретарем робочої групи за посадою є начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради.

3.4.5. Секретар робочої групи:

 • забезпечує виконання доручень голови робочої групи;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні робочої групи;
 • оформляє протоколи засідань робочої групи;
 • відповідно до висновків і пропозицій робочої групи готує проекти розпоряджень голови районної ради.

3.4.6. При розгляді на своєму засіданні питань робоча група може залучати до своєї роботи представників органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта та інших представників підприємств, установ організацій незалежно від форми власності.

3.4.7. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу робочої групи. Рішення робочої групи приймаються більшістю голосів від загального складу членів робочої групи. Голова комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.

3.5. При позитивному висновку робочої групи голова районної ради видає розпорядження, в якому установі надається дозвіл на передачу в оренду конкретного нерухомого майна (за переліком) на умовах, визначених у розглянутому проекті договору оренди.

У разі відмови надається вмотивоване її обґрунтування.

3.6. Установа відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Бериславського району (додаток 1 до цього Положення) оголошує та проводить конкурс.

3.7. Установа після визначення переможця на конкурсних засадах та після підписання договору надає районній раді договір оренди, розрахунок орендної плати та акт приймання-передачі майна, що передається в оренду.

3.8. 100% орендної плати зараховується на спеціальний рахунок установи і використовується на утримання та відновлення майна установи. Планові надходження та фактичні витрати від орендної плати відображаються у кошторисі витрат установи.

3.9. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника або балансоутримувача.

3.10. У разі якщо власник або балансоутримувач має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

Скористатися переважним правом, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін орендар може лише за наявності наступних умов

 • якщо орендодавець має намір надалі здавати майно в оренду (за умови відсутності попередження районної ради про необхідність такого майна для власних потреб);
 • якщо він належно виконував свої обов’язки за договором оренди, тобто своєчасно сплачував орендну плату, утримував майно в належному стані, не допускаючи його погіршення, та сумлінно виконував інші обов’язки, передбачені договором;
 • якщо орендар погоджується укласти договір оренди на новий строк на умовах, які пропонуються іншим претендентам, із дотриманням процедури передачі майна в оренду, визначеної чинним законодавством;
 • якщо орендар повідомить орендодавця про свій намір укласти договір оренди на новий строк. Таке повідомлення орендар зобов’язаний зробити до спливу строку договору оренди в строк, установлений договором. Якщо ж такий строк договором не визначений, повідомлення повинно бути зроблено в розумний строк, під яким розуміється строк, необхідний для обговорення орендодавцем та орендарем усіх умов нового договору оренди, отримання дозволу на передачу в оренду майна та погодження умов договору оренди, проходження процедури визначення орендаря на конкурсних засадах та підписання необхідних документів.

Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди припиняється.

 1. Порядок надання дозволу установам, закладам, підприємствам,
  організаціям на продовження терміну дії договору оренди майна спільної власності

4.1. Цей порядок поширюється на випадки надання дозволу установам на продовження терміну дії договорів оренди майна спільної власності територіальних громад району (будівель, споруд, нежитлових приміщень), що знаходяться на їх балансах.

4.2.У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності розпорядження голови районної ради (рішення сесії районної ради щодо ЦМК установ, їх структурних підрозділів) щодо надання дозволу на продовження терміну його дії.

4.3. Орендар, який має бажання продовжити термін дії договору оренди майна спільної власності територіальних громад району, строк дії якого закінчується, за умови відсутності заборгованостей по орендних та інших обов’язкових платежах та належного виконання своїх обов’язків за договором оренди, повинен повідомити орендодавця, з яким укладено договір оренди, про свій намір не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди.

4.4. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.
4.5. Установа для отримання дозволу на продовження терміну дії договору оренди звертається до районної ради з відповідним листом-клопотанням, до якого додається:

4.5.1 Проект додаткової угоди до договору оренди;

4.5.2. Довідка про стан розрахунків орендаря по орендній платі;

4.5.3. Посвідчена установою копія звіту про незалежну оцінку майна (якщо майно передається в оренду бюджетним установам надається довідка про балансову вартість майна);

4.5.4. Рецензія на звіт про незалежну оцінку майна (крім випадків коли майно передається в оренду бюджетним установам).

4.6. Робоча група у 15-денний строк після надходження листа-клопотання щодо надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди розглядає це клопотання і у разі позитивного висновку робочої групи голова районної ради видає розпорядження про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди.

У разі відмови надається вмотивоване її обґрунтування.

4.7. Листи-клопотання, подані без необхідних документів, повертаються установі без розгляду.

Додатки