PЕГЛАМЕНТ
районної ради VІIІ скликання

Про затвердження Регламенту районної ради VІIІ скликання

Розділ 1. Загальні положення

1. Регламент районної ради VІІ скликання (далі - Регламент) встановлює порядок скликання сесій ради, порядок підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішення про затвердження порядку денного сесії та інших процедурних питань, порядок роботи сесії, проведення сесій районної ради, процедуру формування постійних комісій, депутатських груп, фракцій, їх функції та форми роботи.

2. Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються порядку діяльності районної ради.

3. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства, діють норми чинного законодавства

4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної ради, заступника голови районної ради та постійну комісію районної ради мандатну, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку.

5. Робота районної ради як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад району, базується на принципах законності, відкритості, гласності, колегіальності, широкого залучення громадськості до управління справами. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

Гласність та відкритість роботи районної ради забезпечується шляхом публікацій в друкованих засобах масової інформації або розміщення на офіційному веб-сайті районної ради.

У разі необхідності, більшістю голосів від загального складу депутатів, районною радою може бути прийнято рішення про проведення закритого засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні районної ради можуть бути присутніми необхідні для розгляду відповідних питань особи, визначені головуючим.

Робота районної ради ведеться державною мовою. У разі, коли депутат не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою.

На будівлі районної ради постійно встановлюється Державний прапор України та прапор Бериславського району. У залі пленарних засідань встановлюється Державний прапор України та прапор Бериславського району, а також розміщується Державний герб України та герб Бериславського району.

Розділ 2. Депутат районної ради

Глава 1. Організація діяльності

1.1. Правовою основою діяльності депутатів районної ради є Конституція України, закони України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», інші закони, що регулюють депутатську діяльність.

Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Суперечки щодо набуття повноважень депутата районної ради вирішуються в судовому порядку.

1.2. Депутату районної ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом.

Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.

Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради VІІ скликання.

1.3. Депутат районної ради представляє в районній раді інтереси територіальної громади району, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності ради та органів, що нею утворюються, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат районної ради, крім голови районної ради і його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

1.4. Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить.

Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожен депутат в районній раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Передача голосу не допускається.

Депутат районної ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

1.5. Депутат  районної ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат районної ради повідомляє про це голову районної ради або його заступника.

1.6. Депутат районної ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів районної ради;

2) офіційно представляти виборців у раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру голові районної ради та його заступнику, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування у встановленому чинним законодавством порядку;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами районної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до чинного законодавства та Регламенту ради;

16) передавати головуючому тексти своїх невиголошених виступів, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь;

17) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

1.7. При здійсненні депутатських повноважень депутат районної ради має також право на депутатський запит, депутатське звернення, депутатське запитання.

1.7.1. Депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь і відділів районної державної адміністрації з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, а також проблеми, що виникає з цього стану, та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

Головуючий на засіданні інформує раду про депутатські запити, які внесені і не оголошені на засіданні.

Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні районної ради.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата районної ради.

Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до наступного абзацу цього пункту.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату районної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові районної ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

1.7.2. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата районної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району - здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, до яких звернувся депутат районної ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутата районної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат районної ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності), розташованих на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності), розташованих на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до пункту 1.7.1. цього Регламенту.

1.7.3. Депутатське запитання -  це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через виконавчий апарат районної ради.

Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або надана депутатові особисто.

Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Глава 2. Депутатські групи

2.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати районної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його  від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

Депутатська група може бути утворена на визначений термін або на термін скликання в будь-який час протягом строку повноважень районної ради даного скликання, за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи складаються не менше як з п'яти депутатів районної ради.

Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Керівник депутатської групи входить до складу президії районної ради, у разі її створення.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане всіма депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, мети, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж п’ять депутатів районної ради;

2) у разі прийняття депутатами районної ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення  строку, на який депутати районної ради об'єдналися  в депутатську групу, або строку повноважень ради.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Глава 3. Депутатські фракції

3.1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.

Рішення про утворення депутатської фракції, обрання керівника фракції оформляється письмовим повідомленням про формування депутатської фракції із зазначенням персонального складу членів фракції. До цього додається протокол зборів членів фракції, підписаний всіма депутатами, які її утворили.

З метою реєстрації депутатської фракції, уповноважена особа від фракції подає головуючому на пленарному засіданні ради подання про утворення депутатської фракції з особистими підписами всіх членів фракції.

Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради або уповноваженим від депутатської фракції. З моменту оголошення депутатська фракція вважається зареєстрованою.

Керівник фракції входить до складу президії районної ради, у разі її створення.

Порядок роботи депутатської фракції, вступу до фракції та виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник письмово повідомляє районну раду, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

Діяльність депутатської фракції припиняється:

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції;

- після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції робиться головуючим на пленарному засіданні районної ради.

Припинення діяльності депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів районної ради, за винятком президії районної ради, представництво в якій втрачається.

Організація діяльності депутатських фракцій покладається на їх керівників.

Виконавчий апарат районної ради сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій, здійснює матеріально-технічне забезпечення їх діяльності.

Глава 4. Права депутатських груп, фракцій

4.1. Депутатські групи, фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством.

Розділ 3. Посадові особи та виконавчий апарат районної ради, порядок їх формування

Глава 1. Голова районної ради

1.1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

1.2. Повноваження, права та обов'язки голови районної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та цим Регламентом.

Глава 2. Заступник голови районної ради

2.1. Районна рада обирає з числа депутатів районної ради таємним голосуванням у межах строку її повноважень заступника голови районної ради.

2.2. Повноваження та обов'язки заступника голови районної ради визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та розрядженнями голови районної ради.

Глава 3. Організація роботи лічильної комісії по обранню голови та заступника голови районної ради

 3.1. Для організації проведення таємного голосування по обранню голови та заступника голови районної ради обирається лічильна комісія у складі, що не перевищує кількість районних організацій політичних партій, представлених у районній раді. До складу лічильної комісії не можуть бути обрані депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

3.2. Для роботи лічильної комісії на пленарному засіданні сесії районної ради оголошуються перерви до 30 хвилин кожна.

3.3. Повноваження лічильної комісії:

- розподіляє обов’язки між членами лічильної комісії;

- схвалює форму бюлетеня для проведення процедури таємного голосування по обранню голови районної ради;

- схвалює форму бюлетеня  для  проведення  процедури  таємного голосування по обранню заступника голови районної ради;

- схвалює Порядок проведення процедури таємного голосування по обранню голови та заступника голови районної ради;

- виготовляє бюлетені для проведення процедури таємного голосування за допомогою комп’ютерної техніки, що є в наявності у виконавчому апараті районної ради;

- забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчої скриньки;

- організовує голосування та здійснює підрахунок голосів депутатів районної ради;

- підводить підсумки виборів голови районної ради;

- підводить підсумки виборів заступника голови районної ради;

- оголошує на пленарному засіданні сесії районної ради протоколи засідань лічильної комісії.

3.4. Протоколи засідань лічильної комісії підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії.

3.5. Протоколи засідань лічильної комісії затверджуються на пленарному засіданні сесії районної ради.

Глава 4. Постійні і тимчасові контрольні комісії районної ради

4.1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії районної ради охоплюють усі сфери діяльності, пов'язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, їх перелік визначається відповідним рішенням районної ради.

Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії районної ради, що затверджується відповідним рішенням районної ради не пізніше ніж на другій сесії новообраної ради.

4.2. Спільне засідання постійних комісій районної ради є спеціальною формою роботи постійних комісій районної ради.

Спільні засідання постійних комісій проводить голова районної ради або заступник голови районної ради.

На спільному засіданні постійних комісій районної ради, за необхідності, проводиться доопрацювання всіх документів, їх погодження із зауваженнями та пропозиціями, що надійшли в процесі їх підготовки.

Порядок проведення спільного засідання постійних комісій районної ради має відповідати вимогам цього Регламенту та Положення про постійні комісії районної ради.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

4.3. Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до її компетенції, можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, в тому числі юридичних осіб, до керівництва яким чи до власності яких депутат або його рідні та близькі особи мають безпосереднє відношення.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради, інші матеріали.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 5. Президія районної ради

 5.1. Районна рада може утворювати президію районної ради. Президія районної ради ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія районної ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

5.2. До складу президії районної ради входять голова ради, заступник голови районної ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

5.3. Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою.

Розділ 4. Сесії районної ради

Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради

1.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із пленарних засідань районної ради, а також засідань постійних комісій районної ради.

1.2. Сесії районної ради скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

1.3. Сесія може бути також скликана заступником голови ради у таких випадках:

відповідно до доручення голови районної ради;

якщо голова районної ради без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк, за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації;

якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

1.4. У разі, якщо голова районної ради або заступник голови районної ради у двотижневий строк не скликають сесію, на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією районної ради.

1.5. Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома населення району через засоби масової інформації або розміщення на веб-сайті Бериславської районної ради не пізніше як за 10 днів до її пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.  

Повідомлення депутатів районної ради та запрошених здійснюється письмово, усно, телефонограмою не менш як за три дні до сесії, а у виняткових випадках - протягом дня, що передує дню сесії.

1.6. Пропозиції щодо скликання сесії районної ради у позачерговому порядку подаються голові районної ради заступником голови районної ради, головою постійної комісії, однією третиною депутатів районної ради від її складу, головою районної державної адміністрації у письмовому вигляді, із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, і обґрунтуванням необхідності її скликання.

1.7. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Сесію районної ради відкриває і веде голова районної ради або заступник голови районної ради, або один із депутатів районної ради, якого уповноважила на це сесія районної ради, скликана однією третиною депутатів районної ради від її складу.

1.8. У роботі сесії районної ради беруть участь запрошені. Список запрошених узгоджується з головою районної ради.

На пленарне засідання районної ради можуть бути запрошені: керівники райдержадміністрації, її структурних підрозділів, міський, селищний, сільські голови, керівники підприємств, установ, організацій, депутати рад різних рівнів, представники політичних партій, громадяни тощо.

1.9. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання.

Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє її номер, скликання ради та оголошує підставу до скликання відповідно до цього Регламенту.

На кожній сесії перед затвердженням порядку денного та регламенту роботи сесії відводиться до двадцяти хвилин для оголошення депутатами районної ради запитів, звернень, заяв. Черговість оголошень встановлює секретаріат сесії.

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо сесія не визначилась щодо всіх питань порядку денного, на її засіданні невідкладно вирішується питання перерви у засіданні сесії. Засідання сесії не може перериватися більш ніж на сім днів. Дата та час продовження засідання сесії розглядаються невідкладно радою, або доручається голові районної ради видати відповідне розпорядження. Рішення стосовно зазначених питань приймається більшістю голосів від складу районної ради.

Кожна сесія районної ради починається і завершується виконанням у залі засідань районної ради Державного Гімну України.

Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради

 2.1. Узгодження питань та проектів рішень, наданих на розгляд сесії, здійснюється постійними комісіями, президією районної ради, у разі її утворення.

Для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради постійні комісії районної ради, депутатські групи, фракції, президія районної ради, у разі її утворення, можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

2.2. Проект рішення, який пропонується на розгляд районної ради, повинен складатися із:

преамбули, яка визначає чітко сформульовану мету прийняття рішення, короткий аналіз та об'єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення районної ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна рада при прийнятті рішення;

вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

якщо рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій районної ради;

якщо рішення має нормативний характер або є регуляторним актом, то обов'язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію.

2.3. Проект рішення сесії попередньо друкується суб'єктом його подання і надається для його попереднього обговорення постійній комісії, до відання якої відноситься питання. Якщо проект передбачає залучення бюджетних коштів, то він також має погоджуватися з районною державною адміністрацією.

До проекту рішення додаються:

список осіб, яких необхідно запросити на сесію при розгляді цього питання;

якщо є особливі думки або заперечення по суті проекту рішення з боку осіб, діяльність яких розглядалася, або які візують проект рішення;

за необхідності фінансових витрат для реалізації рішення до проекту додається його економічне обґрунтування.

2.4. Проекти рішень сесій районної ради, що пропонуються для внесення на розгляд районної ради, надаються розробником до районної ради не пізніше                           як за 23 робочі дні до пленарного засідання сесії районної ради.

2.5. Суб'єкти підготовки проектів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх етапах: у засіданнях постійних  комісій, спеціально утворених підготовчих комісій, депутатських груп, фракцій, президії районної ради тощо.

2.6. Поправки до проекту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій або в усній, доступній для формулювання формі при постановці її головуючим на голосування.

2.7. Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень  за  підсумками  голосування  на  пленарному засіданні сесії проводиться суб'єктами підготовки і подання проектів рішень сесії. Контроль за якісним та своєчасним доопрацюванням прийнятих рішень здійснюють виконавчий апарат районної ради та постійна комісія районної ради, до відання якої відноситься прийняте рішення.

Рішення районної ради підписує голова районної ради.

Рішення районної ради підлягають обов’язковому оприлюдненню шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття.

Глава 3. Порядок денний сесії районної ради

3.1. Пропозиції щодо порядку денного сесії районної ради формується в порядку, передбаченому цим Регламентом та планом роботи районної ради, з урахуванням пропозицій:

голови районної ради;

заступника голови районної ради;

депутатських фракцій та груп;

постійних комісій районної ради;

президії районної ради,  у разі її утворення;

окремих депутатів;

голови райдержадміністрації;

місцевої ініціативи з боку членів територіальної громади.

3.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку пленарного засідання сесії, шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

3.3.Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

Рішення приймаються більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

3.4. До порядку денного до його затвердження можуть бути включені, за пропозицією голови районної ради, заступника голови районної ради, постійних комісій районної ради, фракцій, окремих депутатів та голови райдержадміністрації інші питання у випадках, коли:

- для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та непередбачених фінансових витрат;

- підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних матеріалів;

- питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення, у разі потреби, готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується нею серед депутатів у процесі роботи пленарного засідання сесії).

 

 

Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від присутніх депутатів.

3.5. У порядку ведення кожної сесії ради та регламенті пленарного засідання передбачається питання «Різне» для оголошення депутатами районної ради, запрошеними на сесію, пропозицій, листів, оголошень тощо.

 

Глава 4. Організація роботи пленарного засідання сесії районної ради

4.1. Реєстрація депутатів, які прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком, а також у ході сесії, в міру її необхідності та після кожної перерви.

4.2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

4.3. Регламент роботи пленарного засідання встановлюється радою.

Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Пленарне засідання ради, як правило, починається о десятій годині і закінчується о чотирнадцятій. Встановлюється перерва до 15 хвилин через 1,5-2 години роботи сесійних засідань, якщо інше рішення не прийнято радою.

4.4. Час для доповідей надається в межах до 20 хвилин; співдоповідей -  до 10 хвилин, виступаючим в обговоренні з конкретного питання - до 5 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок - до 3 хвилин.

В окремих випадках, за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії, головуючий може продовжити час конкретному виступаючому.

4.5. Головуючий на засіданні:

надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданими секретаріатом сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

організовує обговорення питань;

ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

оголошує результати голосування;

забезпечує порядок у залі засідань, не допускає без дозволу виступів депутатів та осіб, які не є депутатами.

слідкує за дотриманням регламенту роботи пленарного засідання;

не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

4.6. З метою забезпечення роботи пленарного засідання сесії (гласності, об'єктивності, відповідності нормативно-правовим актам, даному Регламенту) на початку пленарного засідання, до формування порядку денного, утворюються робочі органи, а саме: лічильна група, секретаріат, юридична група.

Пропозиції за кількісним та персональним складами зазначених груп вносяться головуючим. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії.

Лічильна група (комісія): обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії.

Секретаріат сесії: обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів,

заяв, телеграм, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань. Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ. Надає роз'яснення депутатам з питань роботи сесії.

Лічильна група та секретаріат сесії формуються з числа депутатів районної ради.

Юридична група: обирається районною радою для юридичного забезпечення роботи сесії, надає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує  депутатів  з  правових  питань. До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради та мають відповідну фахову підготовку.

4.7. Реєстрація запрошених здійснюється до початку роботи пленарного засідання. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

Особи, присутні на пленарних засіданнях районної ради, займають у залі місця, відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов'язані не порушувати порядок роботи депутатів, утримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо буде дано дозвіл більшістю від присутніх на сесії депутатів.

У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо), на підставі рішення районної ради та за розпорядженням головуючого запрошені на засідання повинні покинути залу засідань районної ради.

4.8. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім'я головуючого на пленарному засіданні через секретаріат.

Головуючий може надати слово для виступу і за усним зверненням депутата. На заявах, що надходять від депутатів, щодо виступів, секретаріатом проставляється час надходження і порядковий номер, після чого вони передаються головуючому на засіданні.

Головуючий на пленарному засіданні сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію і які записалися для виступу.

При цьому депутати районної ради мають право на першочерговий виступ.

Голова районної ради, заступник голови районної ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням регламенту роботи сесії.

Депутат ради може виступати з одного і того ж питання один раз. Ставити запитання, надавати довідки та репліки з одного і того ж питання – не більше трьох разів.

4.9. Кожна депутатська група, фракція та постійна комісія має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. В цих випадках надається слово для виступу.

Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

- голові постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації та начальнику фінансового управління райдержадміністрації - з питань, що стосуються змін до районного бюджету.

- особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

4.10. Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені повинні використовувати мікрофон, який встановлено на трибуні.

Перед початком виступу депутат або запрошений зобов'язаний назвати себе.

Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати   у   своїй   мові   некоректні   вислови,   закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова. Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на сесії депутатів.

4.11. Обговорення питання, яке розглядає районна рада, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговорюваного питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то на його прохання, текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «До протоколу».

4.12. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

Матеріали сесії протоколюються і зберігаються безстроково.

Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розділ 5. Процедурні питання

Глава 1. Види голосування і процедури прийняття рішень районної ради

1.1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом та іншими актами чинного законодавства.

Під час роботи сесії допускається тільки один раз внесення повторно на голосування питання, якщо при першому голосуванні за нього не було отримано необхідної кількості голосів.

1.2. Рада приймає рішення таємним голосуванням у випадках, передбачених чинним законодавством. У всіх інших випадках застосовується відкрите (в тому числі поіменне) голосування.

1.3. При проведенні голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої визначається районною радою.

1.4. Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання.

Голосування проводиться шляхом підняття руки.

1.5. Поіменне голосування відбувається шляхом оголошення членом лічильної групи в алфавітному порядку прізвища, ім'я та по-батькові депутата районної ради і оголошення особисто названим депутатом своєї позиції відносно питання, що голосується, проголошенням вголос одного із слів: «за», «проти» або «утримався». Результати голосування заносяться до списку депутатів для поіменного голосування, який  підписується  членами  лічильної  групи. Після   цього лічильна група встановлює результати голосування та надає їх головуючому для оголошення.

1.6. Порядок проведення таємного голосування, форма бюлетенів встановлюються лічильною групою.

1.7. Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

1.8. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиції, що виникли у депутатів під час обговорення питання на пленарному засіданні, надаються, як правило, у письмовій формі до секретаріату, обговорюються і вносяться на голосування окремо, якщо на цьому наполягає депутат.

Зазначена поправка може бути усною, якщо на це погоджується більшість депутатів від присутніх на сесії.

1.9. Після постановки питання на голосування слово для обговорення з даного питання не надається. Після прийняття рішення проголосоване питання не обговорюється.

1.10. Рішення районної ради набирає чинності з моменту його прийняття районною радою, якщо районною радою не встановлений інший термін введення рішення в дію.

1.11. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття.

У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення, виправлення вносяться негайно представником відповідної профільної постійної комісії та заступником голови районної ради.

1.12. Рішення районної ради нормативно-правового характеру підлягають обов'язковому оприлюдненню шляхом опублікування їх у районній газеті «Маяк» та розміщення офіційному веб-сайті Бериславської районної ради.

Всі прийняті районною радою рішення підшиваються в протокол сесії і зберігаються в загальному відділі виконавчого апарату районної ради.

Кожен депутат має право ознайомитися з будь-яким рішеннями ради та отримати їх копії.

Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань районної ради

2.1. Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні: користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

2.2. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, то головуючий може додати одну хвилину для закінчення промови виступаючого. Якщо виступаючий і після цього перевищує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою припинити виступ. Якщо головуючий звертається до виступаючого з цих підстав, останній повинен припинити свій виступ.

2.3. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням).

2.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні районної ради.

Розділ 6. Консультативно-методичне та організаційно-технічне забезпечення пленарних засідань районної ради

Консультативно-методичне та організаційно-технічне забезпечення пленарних засідань районної ради організовує виконавчий апарат районної ради,  який забезпечує:

наявність не менше двох мікрофонів у залі засідань;

обладнання місць президії, а також місця для секретаріату, лічильної групи;

запис пленарного засідання на цифрові носії.

Розділ 7. Інформаційна підтримка діяльності ради

Основними завданнями у сфері інформаційної підтримки діяльності ради мають бути:

- підвищення ефективності управління;

- забезпечення прозорості діяльності ради, удосконалення процедури взаємодії районної ради з громадськістю;

- створення єдиного внутрішнього інформаційного простору ради і бази даних;

- впровадження системи електронного документообігу;

- організація ефективного обміну інформацією і знаннями між відділами виконавчого апарату районної ради;

- оптимізація процедур підготовки та прийняття рішень;

- скорочення непродуктивних витрат, пов’язаних з підготовкою документів;

- автоматизація спеціальних видів документообігу;

- взаємодія з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо;

- підвищення ефективності роботи виконавчого апарату та постійних комісій.

Розділ 8. Прикінцеві положення

Прийняття і зміни до Регламенту, відповідальність за його порушення

Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється відповідно до рішення ради.

Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошують на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

Неодноразове порушення Регламенту депутатом або головою районної ради є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної комісії мандатної, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку.

За результатами розгляду комісія приймає висновки та рекомендації.