БЕРИСЛАВСЬКА      РАЙОННА      РАДА
      ХЕРСОНСЬКОЇ      ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
14  СЕСІЇ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

30.12.2011  № 139

Про районний бюджет на 2012 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», розглянувши наданий районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2012 рік та керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі  145551505 гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 142827230 гривень, спеціального фонду бюджету 2724275 гривень      (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік                     у сумі 145401505 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 142618230 гривень та видатків спеціального фонду бюджету                 2783275 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит районного бюджету у сумі 59000 гривень, в тому числі:

- загального фонду районного бюджету у сумі 59000 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 6 до цього рішення.

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету                      у сумі 59000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 59000 гривень (додаток 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі  100000 гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2012 рік:

- дотації вирівнювання місцевим бюджетам міста районного значення, селища та сіл у сумі 12505730 гривень;

- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів міста районного значення, селища та сіл в сумі 321757 гривень, розподіл якої проведено відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року №1101 «Про Порядок розподілу обсягу додаткової дотації з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, сіл та селища  на 2012 рік»;

- субвенції  обласному  бюджету  на  утримання  об’єктів  спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі 81800 гривень;

- субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в сумі 220230 гривень                     від Урожайненської сільської ради;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 1032900 гривень.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам міста районного значення, селища та сіл здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно з додатком 4 до цього рішення.

8.Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі  30000 гривень та надання кредитів з районного бюджету у сумі 150000 гривень        в 2012 році (додаток 5).

9. Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких у 2012 році буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2012 рік        в сумі 33095 гривень.

11. Затвердити  перелік  захищених  статей  видатків  загального  фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних  послуг та енергоносіїв;

- трансферти місцевим бюджетам (1320);

- поточні трансферти населенню (1340).

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та районних галузевих програм на загальну суму 922370 гривень                 (додаток 8) .

13. Розпорядникам   коштів  місцевих   бюджетів  забезпечити   в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету,  перераховуються управлінням державного казначейства у районі на підставі платіжних доручень фінансового управління районної державної адміністрації за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету до 10 числа місяця, наступного за звітним.

15. Установити, що в 2012 році розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації або вилучення) будується відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, селища та сіл, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року №1149, та розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 грудня 2011 року №1100 «Про Порядок визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста районного значення, сіл та селища на 2012 рік».

16. Згідно з Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту  ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» затвердити на 2012 рік кошти на безоплатне зубопротезування, надання інших медичних послуг ветеранам війни та праці та інші заходи в сфері медицини в сумі 36000 гривень. Головним розпорядником цих коштів визначити  районну державну адміністрацію.

17. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду, а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

18. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації у разі виникнення тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних з тимчасовим дефіцитом коштів на фінансування захищених статей видатків, отримувати короткотермінові позички на їх покриття в Головному управлінні Державного казначейства у Херсонській області, забезпечивши їх погашення в терміни, визначені законодавством, та середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету на 2012 рік, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

19. Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України районній державній адміністрації щоквартально звітувати перед районною радою про хід виконання районного бюджету та відповідно до пункту 4 статті 24 Бюджетного кодексу України  звітувати про витрачання коштів резервного фонду.

20. Встановити, що додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

 

Голова районної ради                                                                                         О.Б. Тессіо

 

Додаток