РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ

07.07.2011     № 21

Про забезпечення виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації»
у виконавчому апараті Бериславської  районної ради

 

З метою забезпечення виконання у виконавчому апараті Бериславської районної ради Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Встановити, що виконавчий апарат Бериславської районної ради є розпорядником інформації, якою володіє Бериславська районна рада (далі – районна рада), зокрема інформації:

- що була отримана або створена в процесі здійснення районною радою своїх повноважень, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради;

- що була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради.

2. Встановити, що виконавчий апарат районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими безпосередньо до депутатів районної ради та посадових осіб районної ради;

- стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

3. Затвердити такі, що додаються:

- форму запиту на інформацію зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації;

- Порядок складення та подання запитів на інформаціюдо районної ради.

4. Визначити:

4.1. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради спеціальним структурним підрозділом з питань запитів на інформацію, що надходять районній раді, виконавчому апарату районної ради.

4.2. Відповідальною особою з питань запитів на інформацію – спеціаліста           І категорії загального відділу виконавчого апарату районної ради Марченко Людмилу Валеріївну, поклавши на неї обов’язки по:

- реєстрації запитів на інформацію, їх обліку, опрацювання та систематизації;

- наданню консультацій під час оформлення запиту;

- аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

4.3. Депутатську кімнату (кімната №11) в приміщенні районної ради спеціальним місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями.

5. Встановити, що відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. При цьому відповідальна особа, яка надає відповідь визначається головою районної ради.

6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Рак Л.В., начальнику загального відділу виконавчого апарату районної ради Долбєшкіній Т.С.:

- запровадити облік запитів на інформацію на електронних та паперових носіях;

- у двотижневий термін розробити та надати на затвердження Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити на інформацію, що надходять до районної ради;

- забезпечити  своєчасне  оприлюднення  проектів  рішень  ради  на інформаційному стенді районної ради;

- внести пропозиції голові районної ради щодо створення офіційного веб-сайту районної ради;

- підготувати та надати в установленому порядку на затвердження перелік відомостей, що становлять службову інформацію, інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

- вжити заходи щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до службової інформації.

7. Начальнику організаційного відділу виконавчого апарату районної ради Дробиш І.А. забезпечити своєчасне оприлюднення на сторінках районної газети «Маяк» інформації про діяльність районної ради, її виконавчого апарату та прийняті рішення.

8. Начальнику фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради Морозовій К.І.:

- після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування;

- замовити виготовлення та встановити оновлений інформаційний стенд Бериславської районної ради.

9. Начальникам структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, в межах компетенції:

- вживати заходів щодо систематичного оприлюднення та оновлення інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній газеті «Маяк», на інформаційному стенді районної ради та в інший прийнятний для громадян спосіб;

 - внести зміни до Положення про виконавчий апарат Бериславської районної ради та посадових інструкцій працівників.

10. Заступнику голови районної ради Стаднік Н.В. забезпечувати постійну координацію роботи з дотримання у виконавчому апараті районної ради Закону України «Про доступ до публічної інформації» та відповідних нормативно-правових актів, а також ефективного виконання завдань, встановлених цим розпорядженням.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                                                                                         О.Б. Тессіо


Примітки

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Бериславської районної ради.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: м. Берислав, пл. Перемоги 2, Бериславська районна рада

на електронну адресу 24114910@mail.gov.ua*    

телефаксом (05546) 7 61 58

за телефоном (05546) 7 61 58

3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу виконавчого апарату районної ради або відповідальній особі з питань запитів на інформацію, якою володіє Бериславська районна рада, спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого апарату Марченко Людмилі Валеріївні, в робочий час.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                         Л.В. Рак


*Відповідно до розпорядження голови Бериславської районної ради від 25 грудня 2015 року №35 «Про створення електронної пошти Бериславської районної ради» встановлено електронну адресу районної ради: 24114910@mail.gov.ua.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної ради

07.07.2011     № 21

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит може бути поданий особисто до загального відділу виконавчого апарату районної ради або відповідальній особі з питань запитів на інформацію,  якою володіє Бериславська районна рада, спеціалісту І категорії загального відділу виконавчого апарату Марченко Людмилі Валеріївні, в робочий час.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа загального відділу виконавчого апарату районної ради, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа Бериславської районної ради із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

Керуючий справами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                                       Л.В. Рак

Додаток