РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   РАДИ

18.07.2011  № 22

Про затвердження Порядку обліку,
проходження, опрацювання та
підготовки й направлення відповідей
на запити щодо отримання публічної
інформації, що надходять
до Бериславської районної ради

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови районної ради від 07 липня 2011 року №21 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті Бериславської  районної ради» та керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Бериславської районної ради (додається).

2. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Рак Л.В., начальникам відділів виконавчого апарату районної ради забезпечити виконання положень цього Порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Стаднік Н.В.

 

Голова районної ради                                                                             О.Б. Тессіо


ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження голови
районної ради
18.07.2011 № 22

ПОРЯДОК
обліку, проходження, опрацювання та підготовки
й направлення відповідей на запити щодо отримання
публічної інформації, що надходять до Бериславської районної ради

(зі змінами внесеними розпорядженням голови районної ради від 16 вересня 2014 року №29 «Про створення електронної пошти Бериславської районної ради»)

І. Загальні положення

1. Порядок обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Бериславської районної ради (далі – Порядок), розроблено відповідно до:

-   Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

-  розпорядження голови районної ради від 07 липня 2011 року №21 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті Бериславської  районної ради».

2. Цей Порядок регламентує роботу із запитами про надання публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий апарат Бериславської районної ради, а також із запитувачами цієї інформації.

3. Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

4. Запити на інформацію оформляються державною мовою.

ІІ. Реєстрація, попередній розгляд запитів та доведення їх до безпосередніх виконавців

5. Запити на інформацію подаються заявником відповідно до Порядку складення та подання запитів на інформацію, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 07 липня 2011 року №21.

6. Не приймаються до розгляду запити без ідентифікації автора такого запиту.

7. Усі запити на інформацію, що надходять на адресу районної ради, приймаються централізовано спеціалістом загального відділу виконавчого апарату районної ради (далі – спеціаліст загального відділу), реєструються в журналі реєстрації запитів на публічну інформацію за формою, що додається, у день їх надходження.

8. Після реєстрації в оперативному порядку спеціаліст загального відділу передає запити керуючому справами виконавчого апарату районної ради або особі, яка його замінює.

9. Керуючий справами виконавчого апарату районної ради або особа, яка його замінює, в день отримання запитів здійснює їх попередній розгляд.

10. Цього ж дня запити для розгляду надаються голові районної ради. Голова районної ради визначає виконавця запиту на інформацію і термін виконання – до 5 робочих днів.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, вказується про необхідність надання відповіді протягом 48 годин з дня отримання запиту.

 11. Після візування головою районної ради запитів на інформацію спеціаліст загального відділу робить відповідні відмітки в журналі реєстрації запитів на публічну інформацію і доводить до безпосередніх виконавців.

ІІІ. Підготовка та надання відповіді на запит
про публічну інформацію

12. Виконавець, визначений відповідальним за надання інформації за запитом (далі – відповідальний виконавець), несе відповідальність за своєчасну і якісну підготовку та подання інформації запитувачу.

13. Відповідальний виконавець забезпечує розгляд запиту на інформацію та надання відповіді  на  нього не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту в виконавчому апараті районної ради.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку відповідальний виконавець повідомляє запитувача в письмовій  формі  не  пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання запиту.

14. Проект відповіді на запит візується керуючим справами виконавчого апарату районної ради, у разі необхідності – начальником юридичного відділу  виконавчого апарату районної ради та надається на підпис голові районної ради.

15. Відповідь на електронний запит, який надійшов до районної ради електронною поштою за адресою: 24114910@mail.gov.ua та не потребує надсилання відповіді простою поштою, надається електронною поштою на електронну адресу, з якої надійшов запит (якщо інше не обумовлено запитувачем), спеціалістом загального відділу.

16. Спеціаліст загального відділу здійснює постійний моніторинг розгляду запитів на інформацію з відповідним інформуванням відповідальних виконавців про граничні терміни надання відповіді запитувачам.

17. Запити на інформацію, що надійшли до виконавчого апарату районної ради, та документи щодо їх розгляду зберігаються централізовано у загальному відділі виконавчого апарату районної ради.

18. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк, розмір яких розраховується фінансово-господарським відділом виконавчого апарату районної ради після затвердження відповідних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та порядку їх зарахування у виконавчому апараті районної ради.

Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

ІV. Робота із запитувачами публічної інформації

19. Згідно з визначеним графіком прийому запитувачів публічної інформації у виконавчому апараті районної ради спеціалістом загального відділу здійснюється прийом запитувачів у спеціальному місці для роботи запитувачів – в депутатській кімнаті (кімната №11) адміністративної будівлі районної ради за адресою:                       пл. Перемоги, 2, м. Берислав.

20. Спеціаліст загального відділу під час приймання запитувачів:

- забезпечує надання відповідної форми для спрощення процедури подання запиту;

- надає роз’яснення стосовно оформлення запиту та консультації з приводу інформації, розпорядником якої є виконавчий апарат районної ради;

- надає можливість для роботи запитувачів з документами чи їх копіями,  а  також забезпечує дотримання права запитувачів робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

21. У разі необхідності керуючий справами виконавчого апарату районної ради залучає до проведення прийому запитувачів інших посадових осіб виконавчого апарату районної ради.

V. Відмова та відстрочки в задоволенні
запиту на інформацію

22. Відповідальний виконавець готує проект листа-відмови в задоволенні запиту в письмовій формі у таких випадках:

1) виконавчий апарат районної ради не володіє і не зобов'язаний
відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) інформація, що запитується, є службовою інформацією;

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені абзацом другим пункту 18 цього Порядку фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

5) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме запит має містити:

- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

23. Відповідальний виконавець, який отримав до розгляду запит на інформацію, якою не володіє виконавчий апарат районної ради, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це  запитувача. 

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання  запиту належним розпорядником.

24. У відмові в задоволенні запиту на інформацію обов’язково 
зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дата відмови;

3) мотивована підстава відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

25. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається
в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для
ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки  у  разі  настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій  формі  з  роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

26. У   рішенні   про   відстрочку  в  задоволенні  запиту  на
інформацію має бути зазначено:

1) прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду    особи,
відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит  на  інформацію  не  може
бути задоволений у встановлений Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                    Л.В. Рак

Додаток

до Порядку обліку, проходження, опрацювання та підготовки й направлення відповідей на запити щодо отримання публічної інформації, що надходять до Бериславської районної ради

                      

ЖУРНАЛ
реєстрації запитів на публічну інформацію

№ з/п

Дата отримання

Прізвище, ім’я,

по-батькові або найменування запитувача

Адреса запитувача

для листування, адреса електронної пошти, номер телефона

Запитувана публічна інформація, документ

Суть відповіді

(в разі відмови, в тому числі часткової, коротке обґрунтування)

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

7