ЗАТВЕРДЖЕНО:
Зборами трудового колективу
виконавчого апарату Бериславської  районної ради
Протокол №5
29 грудня 2016 року

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
виконавчого апарату Бериславської районної ради
(зі змінами від 26 грудня 2021 року)

1. Загальні положення

1.1. Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку  виконавчого  апарату Бериславської районної ради (далі - Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування","Про запобігання корупції" та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин.

1.2. Правила  визначають  функціональні обов'язки працівників виконавчого апарату Бериславської районної ради, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників, заохочення за сумлінну працю, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

1.3. В  Бериславській  районній  раді  трудова  дисципліна грунтується  на свідомому й сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці. Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

1.4. Діяльність  працівників  виконавчого  апарату  районної  ради грунтується на принципах:

 - служіння територіальній громаді;
    - поєднання місцевих і державних інтересів;
    - верховенства права, демократизму і законності;
    - гуманізму і соціальної справедливості;
    - гласності;
    - пріоритету прав та свобод людини і громадянина;
    - рівних  можливостей  доступу  громадян  до  служби  в  органах  місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;
    - професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
    - підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання своїх службових обов'язків;
    - дотримання прав місцевого самоврядування;
    - правової і соціальної захищеності;
    - захисту інтересів відповідної територіальної громади.

1.5. Правила  затверджуються  трудовим  колективом  виконавчого  апарату Бериславської районної ради за поданням голови районної ради.

1.6. Правила доводяться до відома всіх працівників районної ради під підпис.

1.7. Правила поширюються на всіх працівників виконавчого апарату районної ради і є обов'язковими для виконання сторонами трудових правовідносин.

2. Порядок прийняття та звільнення
працівників виконавчого апарату районої ради

2.1. Реалізація права працівників виконавчого апарату районної ради на працю здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законів з урахуванням вимог трудового законодавства.

2.2. Обрання  голови  районної  ради  та  заступника  голови  районної  ради здійснюється у порядку, визначеному законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві вибори".

2.3. Прийняття на посаду посадової особи місцевого самоврядування (крім виборних посад) здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті

Бериславської районної ради, що розробляються згідно з нормативно-правовими документами та затверджуються розпорядженням голови районної ради.

При прийнятті на посаду посадової особи виконавчого апарату районної ради (крім виборних посад) особа подає документи, визначені Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Бериславської районної ради.

Випробування та стажування при прийнятті на службу в виконавчий апарат районної ради здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органах місцевого самоврядування, складають Присягу відповідно до статті 11 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.4. Прийняття на посади інших працівників виконавчого апарату районої ради (крім посадових осіб місцевого самоврядування), визначається трудовим законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

2.5. При прийнятті на роботу забороняється вимагати від осіб відомості про їх партійну та національну належність, релігійні переконання, походження і документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.6. Укладення  трудового  договору  оформляється  розпорядженням  голови районної ради, з яким працівник ознайомлюється під підпис, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.

Працівникам, які приступили до роботи вперше, оформляється трудова книжка в термін не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

2.7. При прийнятті працівника на роботу чи переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу, керівник відповідного відділу виконавчого апарату районної ради зобов'язаний:

1) ознайомити працівника з цими Правилами, колективним договором, посадовою інструкцією, умовами оплати праці;
2) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

Відповідальні за організацію заходів з охорони праці та заходів пожежної безпеки зобов'язані проінструктувати працівника з охорони праці, питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

2.8. Переведення  працівника  на  іншу  роботу  здійснюється  у  випадках і порядку, передбачених трудовим законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників виконавчого апарату районної ради мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної ради письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені статтями 38, 39 Кодексу законів про працю України, голова районної ради повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативи голови районної ради допускається у випадках, передбачених законодавством України.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначеними законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами України.

2.10. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради та доводиться до відома працівнику під підпис.

2.11. У день звільнення працівникові видається трудова книжка із внесеним до неї записом про звільнення і проводиться розрахунок у строки, зазначені статтею 116 КЗпП України. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.12. У  разі  звільнення  працівника  з  ініціативи  голови  районної  ради, працівникові видається копія розпорядження голови районної ради про звільнення. В інших випадках звільнення копія розпорядження видається на вимогу працівника.

3. Основні обов'язки і права
працівників виконавчого апарату районної ради

3.1. Основними  обов'язками  посадових  осіб  виконавчого  апарату  районої ради/працівників є:

 - додержання Конституції України і законів України, інших нормативно-правових актів України;
    - додержання прав і свобод людини та громадянина;
    - збереження інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
    - постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;
    - сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативність і творчість у роботі;
    - шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
    - недопущення дії чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;
    - дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;
    - вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради;
    - утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей та документів;
    - збереження комунальної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, енергоносіїв та інших матеріальних ресурсів (цінностей).

 3.2. Посадова особа виконавчого апарату районної ради/працівник має право:

    - на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва районної ради, співробітників і громадян;
    - на оплату праці залежно від посади, яку вона/він займає, присвоєного рангу, якості, досвіду та стажу роботи;
    - на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;
    - на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
    - на соціальний і правовий захист;
    - отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків;
    - у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами,                       що стосуються проходження нею служби в органі місцевого самоврядування, отримувати від керівництва районої ради відповідні пояснення та давати особисті пояснення;
    - вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;
    - захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

Конкретні обов'язки та права працівників виконавчого апарату районної ради визначаються на основі типових професійно-кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються розпорядженням голови районної ради.

3.3. Посадові особи виконавчого апарату районної ради не мають права:

- вчиняти дії, передбачені статтями 22-27 Закону України "Про запобігання корупції";
- бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій,  що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами місцевого самоврядування, передбачених законом повноважень.

Інші обмеження, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України.

4. Основні обов'язки керівництва районної ради

Керівництво районної ради зобов'язане:

- при призначенні на посаду роз'яснити працівникові його права і обов'язки, проінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

- належним чином організовувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

- створювати для працівників умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов'язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників за результатами їх особистої роботи;

- виплачувати заробітну плату працівникам двічі на місяць, а саме: аванс -  до 10 числа місяця, заробітна плата - до 25 числа місяця;

- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

- забезпечити вимоги з охорони праці, пожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

- застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників;

- відсторонити від роботи працівника, який перебуває у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння.

5. Робочий час і час відпочинку

5.1. Для працівників виконавчого апарату районної ради встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

 Тривалість робочого часу працівників виконавчого апарату районної ради не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.

5.2. У виконавчому апараті районної ради запроваджується такий розклад роботи, що є обов'язковим для всіх працівників:

- початок робочого дня

8:00

- закінчення робочого дня:

понеділок - четвер

п'ятниця

17:00
16:00

- перерва для відпочинку і харчування

з 12:00 до 12:48

- вихідні дні

субота, неділя

5.3. Час перерви для відпочинку і харчування не зараховується до робочого часу і використовується працівником на власний розсуд.

Працівники мають право також на короткотермінові перерви санітарно-гігієнічного призначення.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів робочий день скорочується на одну годину.

5.5. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники виконавчого апарату районної ради зобов'язані за розпорядженням голови районної ради з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

5.6. Керівники структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради зобов'язані організовувати облік присутності на роботі працівників протягом робочого дня.

5.7. Вихід  працівника  виконавчого  апарату  районної  ради  за  межі адміністративної будівлі районної ради у робочий час із службових питань відбувається з дозволу його безпосереднього керівника.

5.8. Відсутність працівника виконавчого апарату районної ради на робочому місці більше 3 годин підряд протягом робочого дня без поважної причини                                 є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно               з законодавством.

5.9. За  угодою  між  працівником  і  головою  районної  ради  може встановлюватися, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

5.10. Гарантована тривалість основної щорічної оплачуваної відпустки для працівників, які не відносяться до категорії посадових осіб місцевого   самоврядування, - 24 календарних дні, а для посадових осіб місцевого самоврядування - 30 календарних днів згідно із законами України "Про відпустки" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Посадовим особам надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю                      до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

5.11. Водіям легкових автомобілів виконавчого апарату районної ради надається додаткова відпустка 4 календарних дні, як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.

5.12. Оператору комп'ютерного набору надається додаткова оплачувана відпустка терміном 4 календарних дні.

5.13. Жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або жінці, яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері                               в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда                      з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП). За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

5.14. Працівникам виконавчого апарату районної ради надається додаткова оплачувана відпустка і у інших випадках, передбачених чинним законодавством, та умовами колективного договору.

5.15. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджується за погодженням    з уповноваженим представником трудового колективу виконавчого апарату районної ради не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

5.16. За бажанням працівника в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати певним категоріям працівників відповідно до статті 25 Закону України "Про відпустки".

5.17. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику надається відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та керівництвом районної ради, але не більше 15 календарних днів на рік (стаття 26 Закону України "Про відпустки").

5.18. Облік робочого часу та оформлення табеля обліку використання робочого часу працівників здійснюється не пізніше 25 числа звітного місяця начальниками фінансово-господарського та загального відділів виконавчого апарату районної ради.

5.19. Надання відпусток працівникам виконавчого апарату районної ради оформляється розпорядженням голови районної ради.

6. Заохочення за успіхи в роботі

За сумлінне та успішне виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю застосовуються такі види заохочення:

- встановлення відповідних надбавок, доплат та преміювання;

- нагородження Почесною грамотою районної ради;

- за виконання особливо відповідальних завдань - дострокове присвоєння чергового рангу у межах відповідної категорії посад.

Заохочення застосовуються головою районної ради шляхом видання відповідного розпорядження.

За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату районної ради представляються для заохочення відомчими відзнаками органів влади, а також до нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань.

Відомості про заохочення заносяться до трудових книжок працівників.

 

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

Порушення трудової дисципліни, а саме невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником покладених на нього трудових або службових обов'язків, відсутність на робочому місці без погодження з безпосереднім керівником або керівництвом районної ради протягом більш, ніж 3-х годин робочого часу, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування та дискредитує виконавчий апарат районної ради, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

За порушення трудової дисципліни до працівників може бути застосовано тільки один із таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення.

До посадових осіб місцевого самоврядування можуть також застосовуватися заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні  на вищу посаду.

Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього посадовими інструкціями, трудовим договором чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин.

Стосовно порушення посадовою особою місцевого самоврядування трудової дисципліни може бути проведено службове розслідування.

До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни в обов'язковому порядку вимагається письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника на робочому місці через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня скоєння проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Під час вибору виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

Дисциплінарне стягнення накладається головою районної ради шляхом видання відповідного розпорядження, у якому зазначаються мотиви його застосування. Про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під підпис.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, стягнення може бути зняте до закінчення року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Порядок прийняття та передачі справ і майна
працівниками виконавчого апарату районної ради

8.1. Працівник виконавчого апарату районної ради зобов'язаний до звільнення   з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку                               з виконанням посадових обов'язків майно начальнику відповідного відділу або особі, упоноваженій головою районної ради. Начальник відділу виконавчого апарату районної ради або уповноважена особа зобов'язані прийняти справи і майно.

8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується начальником відділу виконавчого апарату районної ради або уповноваженою особою, керівником кадрової служби, керуючим справами виконавчого апарату районної ради та працівником, який звільняється.

Один примірник акта видається працівнику, який звільняється, інший примірник долучається до особової справи працівника.

9. Прикінцеві положення

9.1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення працівника виконавчого апарату районної ради до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Питання, пов'язані  із застосуванням Правил, вирішуються головою районної ради.

Голова
Бериславської районної ради
 

               ____________ В.І. Коновалов

Уповноважений представник трудового колективу виконавчого апарату районної ради
 

                       ____________ К.І. Морозова