ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
районної ради
10.05.2012  № 29-ос

 

 

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою районної ради та заступником голови

Бериславської районної ради шостого скликання

 

{Із змінами, внесеними згідно із розпорядженням голови районної ради
від 08 січня 2014 року № 1-ос}

 

І. Голова районної ради

(Назва Розділу І. із змінами, внесеними згідно із розпорядженням голови районної ради від 08 січня 2014 року № 1-ос)

 

1. Скликає  сесії районної ради,  повідомляє  депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесій районної ради, питання, які передбачається внести на розгляд районної ради, веде пленарні засідання сесій районної ради.

2. Забезпечує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її  розгляд,  доведення  рішень  районної ради  до  виконавців,   організовує контроль за їх виконанням.

3. Представляє  районній раді  кандидатуру  для  обрання   на   посаду заступника  голови  районної  ради; вносить на затвердження  районної ради  пропозиції  щодо  структури  виконавчого  апарату районної ради,  витрат  на  його утримання.

4. Вносить районній раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради.

5. Координує  діяльність  постійних  комісій  районної ради,  дає   їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

6. Організовує подання депутатам  допомоги  у  здійсненні  ними своїх повноважень.

7. Організовує   відповідно   до    законодавства    проведення референдумів  та  виборів  до  органів державної влади і місцевого самоврядування.

8. Організовує  роботу  президії  районної ради  (у  разі  її створення).

9. Призначає  і  звільняє  керівників  та  інших  працівників відділів виконавчого апарату районної ради.

10. Здійснює керівництво виконавчим апаратом районної ради.

11. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання районної ради та її виконавчого апарату.

12. Підписує рішення районної ради, протоколи сесій районної ради.

13. Забезпечує  роботу  по  розгляду звернень громадян;  веде особистий прийом громадян.

14. Забезпечує   гласність  у  роботі  районної ради  та  її  органів, обговорення громадянами  проектів  рішень  районної ради,  важливих  питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює проекти рішень та рішення районної ради.

15. Представляє  районну раду  у  відносинах  з  державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими   колективами,   адміністрацією   підприємств,  установ, організацій  і  громадянами,  а  також  у   зовнішніх   відносинах відповідно до законодавства.

16. За  рішенням  районної ради  звертається  до  суду  щодо  визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у  сфері  їх  спільних  інтересів,  а також повноваження районної ради.

17.  Звітує  перед  районної радою про свою діяльність не менше одного разу  на  рік,  а на вимогу не менш як третини депутатів - у  визначений районної радою термін.

 

2

 

18. Вносить в установленому законом порядку подання голові обласної ради щодо нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань України, нагородження Почесною грамотою та Подякою голови  обласної ради. Нагороджує Почесною грамотою районної ради та оголошує Подяку голови районної ради.

19. Подає на розгляд районної ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу з них.

20. Організовує взаємодію з сільськими, селищною та міською радами, розглядає та враховує в своїй діяльності пропозиції депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування району.

21. Підписує Угоду про співпрацю між районною радою та міською, селищною та сільськими радами Бериславського району. Забезпечує контроль за виконанням зобов’язань районної ради, визначених Угодою.

22. Очолює та організовує роботу наглядових рад:

- по контролю за розподілом та витрачанням коштів цільового фонду районного бюджету на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури району;

- по контролю за розподілом та витрачанням коштів цільового фонду районного бюджету на реалізацію заходів щодо відчуження земельних ділянок (їх частин), які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

23. Спрямовує і контролює роботу заступника голови районної ради та керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

24. Вирішує інші питання, доручені йому районної радою.

25. Голова районної ради  в  межах своїх повноважень видає розпорядження.

26. Організовує і контролює роботу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради. Сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.  (Пункт 26 Розділу І. із змінами, внесеними згідно із розпорядженням голови районної ради від 08 січня 2014 року № 1-ос)                

 

ІІ. Заступник голови районної ради - Стаднік Наталя Владиславівна

 

1. Здійснює повноваження голови районної ради за відсутності голови районної ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою районної ради своїх обов’язків з інших причин.

2. Координує роботу з розгляду, затвердження та виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району, довгострокових районних програм, районного бюджету, вносить пропозиції щодо заслуховування звітів про їх виконання.

3. Забезпечує взаємодію районної ради з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань соціального, економічного та культурного розвитку району, виконання районного бюджету.

4. Вносить пропозиції голові районної ради щодо заслуховування звітів голови райдержадміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району, довгострокових районних програм, делегованих повноважень районною радою районній державній адміністрації на сесії та засіданнях постійних комісій районної ради, звітів керівників об’єктів спільної власності територіальних громад району.

5. Координує роботу з питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад району, продажу, передачі в оренду тощо об’єктів спільної власності територіальних громад району.

3

 

6. Здійснює загальне керівництво апаратом районної ради. Забезпечує його взаємодію з апаратом районної державної адміністрації, управліннями, відділами районної державної адміністрації, установами, організаціями та підприємствами, органами місцевого самоврядування району.

7. Спрямовує і контролює роботу керуючого справами виконавчого апарату районної ради, юридичного та фінансово-господарського відділів виконавчого апарату районної ради.

8. Організовує розробку проектів плану роботи районної ради, її Регламенту, положення про постійні комісії районної ради, при необхідності вносить пропозиції про їх зміни. Контролює дотримання Регламенту районної ради, виконання планів роботи районної ради, постійних комісій районної ради.

9. Забезпечує підготовку та організацію проведення сесій районної ради, засідань її президії (у  разі  її створення), нарад з посадовими особами місцевого самоврядування.

10. Координує  діяльність  постійних  комісій  районної ради, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

11. Сприяє наданню допомоги депутатам у здійсненні ними депутатських повноважень.

12. Організовує контроль за цільовим та економним використанням коштів, виділених на утримання виконавчого апарату районної ради.

13. Координує роботу комітету з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради.

14. Очолює та організовує роботу комісій, робочих груп:

-  конкурсної  комісії по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті  районної ради;

- атестаційної комісії виконавчого апарату районної ради;

 - експертної комісії районної ради;

- комісії з питань нагородження Почесною грамотою районної ради;

- районної конкурсної комісії по визначенню переможців районного конкурсу на кращу сільську, селищну раду;

- робочої групи з питань надання дозволу  підприємствам, організаціям, установам на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад району, що знаходиться на їх балансах.

15. Забезпечує гласність у роботі районної ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднення проектів рішень та рішень районної ради.

16. Вносить пропозиції голові районної ради щодо вступу до асоціацій, об’єднань органів місцевого самоврядування, підтримує зв’язок з ними. Організовує роботу щодо вивчення та узагальнення досвіду роботи з питань місцевого самоврядування.

17. Координує взаємодію, надання консультативної та методичної допомоги сільським, селищній, міській радам, сприяє в організації виконання ними своїх повноважень.

18. Забезпечує взаємодію районної ради з районними організаціями політичних партій, громадськими та релігійними організаціями, співпрацю із засобами масової інформації, редакцією районної газети «Маяк».

19. Бере участь у роботі сесій місцевих рад, зборів громадян за місцем проживання, трудових колективів.

20. Веде особистий прийом громадян. Розглядає листи, скарги громадян. Організовує та контролює їх розгляд.

21. Організовує в межах компетенції охорону праці і техніку безпеки, протипожежну безпеку у виконавчому апараті районної ради.

22. Бере участь у підготовці проектів рішень сесій районної ради, розпоряджень голови районної ради, готує довідки, матеріали для доповідей, виступів голови районної ради у межах своїх обов’язків.

23. Вирішує інші питання, доручені йому районною радою та головою районної ради.